Opvoeden.nl

Wat doet Opvoeden.nl?

Als je een vraag hebt over het opvoeden of opgroeien van je kind, wil je makkelijk en snel het juiste antwoord vinden. Je zoekt op het internet. Welke informatie is betrouwbaar? De informatie op Opvoeden.nl is getoetst door landelijke kennis- en thema-instituten, praktijkprofessionals en beroepsverenigingen. Bovendien onderzoeken we aan welke informatie ouders behoefte hebben. Daarnaast gebruiken we de opmerkingen van ouders om de teksten continue te verbeteren. De website helpt je bij meer opvoedvragen verder met links naar betrouwbare websites of naar hulp bij jou in de buurt.

Voor wie is Opvoeden.nl geschikt?

Ouders en opvoeders, maar ook gemeenten, ggd’en en de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen ernaar verwijzen. Ze kunnen de informatie van Opvoeden.nl ook compleet opnemen op lokale websites.

Hoe gaat de website Opvoeden.nl om met privacy?

Wanneer de bezoeker op Opvoeden.nl komt, wordt gevraagd om toestemming voor locatiebepaling. Door  een GPS-techniek signaleert de site de gemeente van de bezoeker. Hiermee krijgt de ouder verwijzing naar hulp op maat, door lokaal nieuws en activiteiten te tonen naast de algemene informatie.

Wat kost het gebruik van Opvoeden.nl?

De informatie van Opvoeden.nl is gratis bruikbaar.

Bekijk de website zelf op